Начало / Общи условия

Общи условия

Условия за ползване

 1. Общи положения
 2. Условия за обслужване
 3. Задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ
 4. Авторски права
 5. Конфиденциалност
 6. Сигурност
 7. Регистрация
 8. Прекратяване на достъп
 9. Ограничаване на отговорността
 10. Промени
 11. Други условия

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и TurkeyBG.com, с който получавате правото да използвате услугите на сайта – TurkeyBG.com за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

 1. Общи положения

TurkeyBG.com е сайт предлагащ информационни услуги.

2.Условия за обслужване

С преминаването през който и да е линк (хипервръзка) на СТРАНИЦАТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.TurkeyBG.com не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. При използване на УСЛУГИТЕ потребителят се задължава да спазва настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

3.Задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

Да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ).

Да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на TurkeyBG.com , след като извърши процеса на регистрация. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на полученото потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговото потребителско име и парола. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно TurkeyBG.com  за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола или за всяко друго нарушаване на сигурността, както и да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (Изход от системата) в края на всяка сесия след използването им.

В случай на загубване (забравяне) на паролата TurkeyBG.com ще генерира автоматично нова на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронна поща.

TurkeyBG.com не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

4.Авторски права

Всички права върху съдържанията, включени в СТРАНИЦАТА, която посещавате са запазени. Ползване на съдържания или части от тях може да стане само след цитирате TurkeyBG.com . Нерегламентираното ползване на защитените права представлява закононарушение и ще бъде преследвано по граждански, административен и наказателно-правен ред в съответствие с действащото българско законодателство.

5.Конфиденциалност

TurkeyBG.com се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащите нормативни разпоредби. Приемайки настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от
TurkeyBG.com по електронен път в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на
TurkeyBG.com . TurkeyBG.com си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. TurkeyBG.com може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до TurkeyBG.com на посочения адрес или e-mail за контакти.

6.Сигурност

ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на TurkeyBG.com , след като извърши процеса на регистрация. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на полученото потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговото потребителско име и парола. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно TurkeyBG.com за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола или за всяко друго нарушаване на сигурността, както и да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (Изход от системата) в края на всяка сесия след използването им. В случай на загубване (забравяне) на паролата
TurkeyBG.com ще генерира автоматично нова на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронна поща. TurkeyBG.com не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

7.Регистрация

Вие имате възможност да получите безплатен и пълен достъп до информационните ресурси на архива на сайта. За целта е необходимо да се регистрирате в сайта и да си създадете индивидуален потребителски профил. При регистрацията си, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация.
TurkeyBG.com си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя.
TurkeyBG.com си запазва правото да отстрани потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия.
TurkeyBG.com си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

TurkeyBG.com и обслужваните от нея издателства не толерират постинги в дискусионните форуми от анонимни ПОТРЕБИТЕЛИ
TurkeyBG.com си запазва правото да предоставя данни за самоличността на ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица, които предявят претенции за нарушаване на техни лични права чрез съобщение на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

8.Прекратяване на достъп

TurkeyBG.com има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените УСЛУГИ, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ с действията си накърнява доброто име на TurkeyBG.com , използва текстове с нецензурно или обидно съдържание, прокламира и разпространява религиозни, верски и/или политически идеи, при установена некоректност на данните, представени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите. В случай, че са налице неправомерни действия по тази точка, TurkeyBG.com има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи. В случай на неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила и при поискване от компетентните органи по реда, предвиден в действащите нормативни разпоредби на Република България, TurkeyBG.com има правото да предоставя цялата налична информация за действията и самоличността на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

9.Ограничаване на отговорността


TurkeyBG.com не носи отговорност при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените УСЛУГИ.


TurkeyBG.com не носи отговорност при загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в резултат от ползване на УСЛУГИТЕ от негова страна, както и за невъзможността или неспособността на ПОТРЕБИТЕЛЯ да ползват всяка една отделна УСЛУГА.

TurkeyBG.com или съответното издателство не носят отговорност за изразените мнения на участници във форумите на СТРАНИЦАТА.

TurkeyBG.com се старае да поддържа на СТРАНИЦАТА вярна и точна информация, като не гарантира, че не са възможни грешки и пропуски. TurkeyBG.com се задължава да публикува опровержение или поправка на грешна информация, когато това бъде поискано от засегнато лице.


TurkeyBG.com не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на СТРАНИЦАТА. Цялата информация на СТРАНИЦАТА се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на
TurkeyBG.com за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.


TurkeyBG.com не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на тази СТРАНИЦА.


TurkeyBG.com не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уеб сайтове, към които настоящата СТРАНИЦА съдържа препратки.


TurkeyBG.com и съответното издателство имат право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на СТРАНИЦАТА.

10.Промени


TurkeyBG.com си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

11.Други условия


TurkeyBG.com има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване. TurkeyBG.com си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в СТРАНИЦАТА, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите. TurkeyBG.com си запазва правото да изтрие създадено от ПОТРЕБИТЕЛЯ потребителско име, ако последното не бъде използвано в продължение на 3 месеца и няма активни услуги.

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителя на
TurkeyBG.com  и влизат в сила считано от 13.02.2019 г.